Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Ured državne uprave u BPž : Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove  : Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, industriju, rudarstvo, brodogradnju, energetiku, trgovinu, obrtništvo, pomorstvo, veze, turizam, zaštitu prirode, obnovu ratom razrušenih objekata, te poslove vezane uz utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, vlasništva i stvarnih prava i pribavljanje dokumentacije za raspisivanje natječaja o dodjeli u dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka.

Za obavljanje poslova ustrojeni su:

  1. Odjel za poljoprivredu, šumarstvo, obnovu i stambeno zbrinjavanje,
  2. Odjel za gospodarstvo,
  3. Odjel za imovinsko-pravne poslove

Kontakti

VODITELJ SLUŽBE

Branko Sabo, dipl.oec.

Tel: 035/216-102
branko.sabo@udubpz.hr

Voditeljica Odjela za poljoprivredu,šumarstvo, obnovu i stambeno zbrinjavanje

Janja Mihaljčuk, dipl.oec.
Tel: 035/216-539
janja.mihaljcuk@udubpz.hr


Voditeljica Odjela za gospdarstvo

 Ana Barišić, dipl.iur.
Tel: 035/216-521
ana.barisic@udubpz.hr


E-mail adresa za komunikaciju sa strankama vezano uz Obrtni registar

or.sb@udubpz.hr


Voditelj Odjela za imovinsko-pravne poslove

Leo-Mario Pavić, dipl.iur.
Tel: 035/216-101
Fax: 035/216-333
leomario.pavic@udubpz.hr

Obavijesti